TeleDom Hotel *** & Conference Center

Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok Hotela TeleDom v Košiciach, Timonova 27/ ďalej len ubytovací poriadok/ je vypracovaný na základe príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a znení doplňujúcich predpisov, zákona 513/91 Zb. Obchodného zákonníka, č.274/93 Kompetenčného zákona č. 455/912 Zb. Živnostenského zákona ako i Zákona 259 o kategorizácií pohostinských a ubytovacích zariadení. Jeho dodržiavanie je záväzné pre všetkých ubytovaných hostí a zamestnancov Hotela Teledom.
 • Zamestnanci hotela môžu ubytovať len hosťa, ktorý je riadne prihlásený. Predloží preukaz totožnosti k nahliadnutiu. Ubytovať možno aj hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v meste hotelového zariadenia. Zamestnanec hotelového zariadenia vydá hosťovi hneď po nástupe kartu hosťa s uvedením čísla izby a požadovanými službami.
 • Pri každodennom príchode do hotelového zariadenia sa ubytovaný hosť preukáže kartou hosťa.
 • Hotelové zariadenie môže v odôvodnených prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie než pôvodne dohodnuté, ak s tým hosť súhlasí.
 • Ak hosť požiada o predlženie ubytovania, môže mu hotelové zariadenie ponúknuť inú izbu v prípade, že izba, kde bol ubytovaný je obsadená.
 • Hotelové zariadenie zodpovedá za veci prinesené hosťom do hotelového zariadenia, pokiaľ boli odložené na vyhradenom mieste, alebo tam, kde sa obvykle odkladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotelové zariadenie v plnej výške, len vtedy, keď ich prevzalo do úschovy.
 • Pre prijímanie návštev je vyhradená miestnosť. V izbe môže hosť prijímať návštevy len so súhlasom príslušného zamestnanca zariadenia.
 • Hotelové zariadenie zabezpečí pri ochorení, alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 • Hotelové zariadenie poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu hotela ***.
 • Ak si hosť objedná vopred izbu, hotelové zariadenie je povinné bez meškania odpovedať/ ak neodpovie hotelové zariadenie hosťovi, objednávka sa považuje za potvrdenú/. Ak si hosť objedná jednoposteľovú izbu a objednávka mu bola potvrdená, tak hotelové zariadenie účtuje hosťovi len cenu jednoposteľovej izby aj keď ho ubytuje samotného vo viacposteľovej izbe alebo apartmáne.
 • Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s hotelovým zariadením.
 • Ak nebola ubytovacia doba vopred dohodnutá, hosť odhlási pobyt do 11.hod.
 • V izbách a v spoločných priestoroch hotelového zariadenia nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotelového zariadenia vykonávať zmeny v zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 • V objekte hotelového zariadenia v zvlášť v izbe nie je hosťovi dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče, tento zákaz sa netýka elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa, napr. holiacich, prípadne masážnych strojčekov, sušičov a podobne.
 • Po odchode hosť je povinný uzavrieť v izbe vodovodné uzávery a vchodové dvere do izby.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ostatných spoločných priestoroch hotelového zariadenia.
 • Psov a iné zvieratá môžu hostia v priestoroch hotelového zariadenia mať len za predpokladu, že preukážu ich zdravotný stav.
 • V čase od 22.hod. do 6.hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Za škody spôsobené na majetku hotelového zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 • Do priestoru pri hotelovom zariadení možno motorovými vozidlami vchádzať len po vyznačených prístupových cestách a parkovať na vyhradených miestach. V priestore hotelového zariadenia je zakázané používať svetelné a zvukové signály, tiež nechať motor v chode.
 • Hosť platí za ubytovanie a za poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla pri ubytovaní sa. Účet je splatný pri jeho predložení.
 • Cenník prechodného ubytovania a vedľajších služieb je k nahliadnutiu na recepcii hotelového zariadenia
 • Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotelového zariadenia prijíma manažér hotela.
 • Hosť je povinný dodržať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho hrubým spôsobom poruší, vedenie hotelového zariadenia má právo zmluvu o ubytovaní zrušiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.